Remissvar från AdessoBioProducts

Klimat- och näringslivsdepartementet

Energienheten

kn.remissvar@regeringskansliet.se

kn.e.remissvar@regeringskansliet.se

Dnr: KN2023/03617

Stenungsund 2023-08-25

Remissvar rörande promemorian om sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Bakgrund

Adesso BioProducts AB (tidigare Perstorp) tillverkar och marknadsför biodiesel. Vi är Skandinaviens största producent av RME och driver två anläggningar; Stenungsund med 120 000 ton/år kapacitet och Fredrikstad (Norge) också med 120 000 ton/år kapacitet. Vi tillhandahåller dels volymer för låginblandning till den svenska marknaden där vår produkt sålunda ingår i reduktionspliktsvolymerna, men framför allt försörjer vi den svenska B100- marknaden med betydande volymer av svensktillverkad produkt. Stenungsundsanläggningen är specialiserad för B100-produkten och vi har i mer än 15 år tillsammans med specialiserade distributörer, svensk kollektivtrafik och godsspeditörer utvecklat en betydande svensk infrastruktur och marknad för fordonsdrift på rent biodrivmedel. Vår omsatta volym på den svenska marknaden ligger i intervallet 70 000–100 000 ton/år.

Yttrande

 • Adesso stöder det svenska klimatmålet och menar att nuvarande ordning med ambitiös reduktionsplikt i kombination en marknad för rena biodrivmedel bör bestå för att kunna uppnå detta.
 • Adesso anser att förslaget att sänka reduktionsnivåerna till 6% för åren 2024-2026 samt slopa reduktionsplikten helt för åren 2027-2030 med målet att ge konsumenterna lägre drivmedelspris är missriktat och dåligt underbyggt.
 • Förslaget skapar osäkerhet för företag, banker och investerare i förnybar energi genom att plötsligt omkullkasta den långsiktighet som fanns förut.
 • Förslaget innebär att de fossila utsläppen består istället för att fasas ut och ersättas med förnybart. Det bidrar därmed till att koldioxidskulden ökar vilket är det skadligt för klimatet och för den gröna industrin.
 • Adesso föreslår andra åtgärder för att nå målet om lägre drivmedelspriser för konsumenten utan att förkasta beslutade klimatmål:
  • avskaffa skatten på biodrivmedel även inom reduktionsplikten
  • sänk momsen på drivmedel
  • ändra reglerna för reseavdrag för bilberoende hushåll i glesbygden

Argument

Förslaget missar målet helt då det ger mycket liten eller försumbar effekt på bensinpriset som är viktigast för privatpersoner som till stor andel kör bensindriven bil.

Förslaget och frånvaron av alternativa åtgärder leder till att Sverige inte når de uppsatta klimatmålen både nationellt och inom EU.

El framställd av förnybara energikällor är bra men det kommer ta tid att bygga ut både kapacitet och infrastruktur samt gradvis byta ut fordonsflottan. På kort sikt är elen därför inte den enda lösningen, utan flytande biodrivmedel kommer behövas länge till. Styrmedel för åtminstone det närmaste decenniet behöver därför omfatta även goda villkor för hållbara flytande biodrivmedel.

Sverige borde hävda principen att det oönskade (fossila komponenter) skall beskattas högre än det önskade (förnybara komponenter). Nuvarande beskattning av alla komponenter inom reduktionsplikten sänder fel signaler och motverkar syftet med klimatarbetet. Idealt skulle den fossila delen bära en hög koldioxidskatt, som inte träffar biokomponenterna.

En ytterligare fördel med att skattebefria alla biokomponenter inom reduktionsplikten är att de avarter som uppstått inom reduktionsplikten skulle stoppas. Specifikt kommer inte längre en 97%-ig produkt, där certifikaten räknas inom reduktionsplikten och inte kommer slutkunden tillgodo, att kunna marknadsföras som ett rent biodrivmedel.

 

Med vänliga hälsningar

Lars Lind

VD, Adesso BioProducts AB