Kunskap och hållbarhet

Vårt brinnande intresse och engagemang i hållbarhetsfrågor gör att vi deltar och föreläser i många olika sammanhang. Moderna biodrivmedel och grön kemi har flera gemensamma grundstenar, där vår gedigna kemitekniska bakgrund ger synergieffekter i kombination med omställningen till förnybara råvaror. Kunskap i dessa frågor är viktigt inför varje företags val av drivmedel eller bränsle för uppvärmning. Därför delar vi gärna med oss av fakta och kunskap, dels kring hållbarhet och förnybart, men speciellt kring frågor som rör biodrivmedel.

HÅLLBARHET/BÄREKRAFTIGHET

Ett biodrivmedel får bara kallas hållbart om det uppfyller kraven enligt EUs Renewable Energy Directive (RED II) som omsatts i den svenska Hållbarhetslagen och i Norges hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Det innebär att man genom hela produktionskedjan, från odling till slutanvändning, ska kunna visa att ett antal kriterier för hållbarhet är uppfyllda, såsom hållbar markanvändning och minskade koldioxidutsläpp. För att säkerställa hållbarhet och spårbarhet genom hela kedjan är Adesso Bioproducts certifierat enligt ISCC, som är ett EU-godkänt system för att uppfylla kraven i RED.

KLIMATNYTTA I PRAKTIKEN

För ett hållbart biodrivmedel redovisas klimatnyttan som reduktion av totalt växthusgasutsläpp (uttryckt i gCO2ekv/MJ) jämfört med en fossil referens. Den fossila referensen som används för hållbarhetsberäkning är 83,8 gCO2/MJ. Det är mot denna som biodieseln jämförs och kravet, enligt RED, är minst 50% reduktion. När man beräknar klimatnyttan för biodiesel tillverkad av rapsolja, så inkluderas koldioxidbidraget från hela tillverkningskedjan, från odling till slutanvändaren. Om man istället tillverkar biodiesel av en råvara som klassas som avfall behöver man enbart räkna med växthusgasbelastningen från fabriksgrinden. Det betyder att rapsoljebaserad biodiesel oundvikligen får högre belastning av växthusgas än tex frityrolja eller slaktavfall, men också att man får bättre kontroll på spårbarhet från vaggan till graven. Därmed minskar också risken för bruk av råvaror som odlats med negativ påverkan på känslig skog, sk ILUC-effekt. ILUC, som står för Indirect Land Use Change, är en teori om att ökad odling av oljegrödor till biodrivmedel indirekt medför ökad skövling av regnskog, genom att man flyttar odlingen av mat och foder. Ett allvarligt problem som vi undviker genom att använda europeiskt odlad rapsolja. 

VARIFRÅN KOMMER KOLDIOXIDEN?

Det är alltså odlingsledet som bidrar mest till växthusgasemissionerna, vilket bilden nedan illustrerar. I odlingsledet tar man både hänsyn till den aktuella åkermarkens naturliga utsläpp av växthusgaser och bidragen från odling, gödning och jordbruksmaskiner. I nästa steg (Rapsoljetillverkning) pressas oljan ur rapsfröna och därefter neutraliseras oljan. Biodieseltillverkningen sker sedan i Adesso Bioproducts fabriker och här använder vi spillvärme och förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt. Genom att använda kortrest råvara hålls också emissioner från transporterna på en låg nivå. Sammanlagt blir klimatnyttan för våra produkter ofta mer än 70% jämfört med fossil diesel.

RAPSOLJA SOM RÅVARA

Vi använder rapsolja som råvara av flera skäl men först och främst för att rapsolja har den mest gynnsamma sammansättningen av fettsyror för att fungera som rent biodrivmedel av typen RME i vårt kalla nordiska klimat. Eftersom rapsolja odlas i närområdet, i Norden och Europa, blir det korta transporter och enkelt att kontrollera ursprung – det vi kallar spårbarhet. Dessutom finns det stor potential för mer odling av raps i Europa med stora åkerarealer som idag ligger i träda och rapsodling orsakar därmed inte skogsskövling.

En utökad livscykelanalys visar på fler fördelar som inte omfattas av nuvarande hållbarhetsberäkning: när man pressar rapsolja ur rapsfrö, får man också en rapsfrökaka som idag ersätter importerat sojamjöl i djurfoder och dessutom är raps en bra gröda i växtföljden då efterkommande skördar av tex vete får bättre utbyte.

MASSBALANS

Biodrivmedelsproducenten kan antingen redovisa ett standardvärde, som ger en växthusgasreduktion med 50% för hela volymen biodiesel producerad med hållbara råvaror, eller välja att beräkna faktisk klimatnytta för varje ton biodiesel man tillverkar. Vi har valt att redovisa faktiska utsläpp eftersom det ger oss möjlighet att hela tiden sträva efter bättre klimatnytta både för råvarorna och vår egen process. Det betyder också att varje ton råvara som levereras till våra fabriker har med sig ett unikt växthusgasbidrag och att varje ton biodiesel som sedan levereras till kund har med sig detta plus växthusgasbelastningen från vår process. I praktiken blandas volymerna fysiskt i våra lagertankar men varje volym behåller ändå sitt unika tal och separeras genom massbalans. Systemet som kallas massbalans innebär att flödet av varje ton råvara som går in i vår produktion och varje ton produkt som lämnar vår anläggning dokumenteras och granskas sedan i en årlig ISCC-revision. Det gör också att våra kunder varje månad får ett certifikat som visar varifrån råvaran kommer och den specifika växthusgasreduktionen för månadens leverans.