Om bolaget

Adesso BioProducts ingår i Adessogruppen, som är ett västsvenskt entreprenörsföretag. Vårt arv kommer ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av lösningar inom kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung.

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, där vi erbjuder biodrivmedel som helt ersätter eller blandas in i fossila drivmedel för dieselfordon samt eldningsolja för uppvärmning. Verksamheten präglas av kundfokuserad utveckling, engagemang och flexibilitet. Vår unika kompetens inom både kemiindustri och bränslemarknad skapar synergier som driver utveckling för att uppnå högsta möjliga värde för våra kunder. Som en del av kemiklustret i Stenungsund och industriparken i Fredrikstad och med tätt samarbete med svenska och norska universitet kan vi tillgodogöra oss gemensam kunskap och effektivt utnyttja våra moderna produktionsanläggningar i Sverige och Norge.

Vi strävar alltid efter klimatsmarta och användarvänliga biodrivmedel som hjälper till att möta utmaningen kring global uppvärmning – utan att kompromissa med användarperspektivet. På detta sätt deltar vi i skapandet av ett hållbart samhälle som ger utrymme både för storstadens kommunikation och för klimatneutrala långväga transporter samt uppvärmning.

BAKGRUND

Bolaget startades upp som en del av kemikoncernen Perstorp AB under 2000-talet, då Sveriges största anläggning för biodiesel uppfördes i Stenungsund. Under 2010-talet introducerades de rena B100-kvaliteterna under varumärket Verdis Polaris och 2015 förvärvades biodieselanläggningen i Fredrikstad.

Marknaden och intresset för biodrivmedel har fått en snabb utveckling de senaste åren, drivet av en ökande insikt runt transportsektorns klimatavtryck.

Under slutet av 2018 var det dags för bolaget att ta steget vidare och bolaget knoppades av från Perstorp och det renodlade Cleantech-bolaget Adesso BioProducts skapades. De flesta av oss har varit med sedan Perstorptiden och har mycket av storföretagets struktur och arbetssätt med oss, som vi nu kombinerar med ett rent miljöfokus och Adessokoncernens starka entreprenörsanda.

Lars Lind,
VD för Adesso BioProducts AB:

”Med kraftigt ökande fokus på transportsektorns klimatutsläpp i hela samhället ser vi en stark tillväxt i efterfrågan på biodrivmedel och biobaserade bränslekomponenter. Förutom vår befintliga portfölj ser vi intressanta möjligheter inom avancerad biodiesel, koldioxidfritt flyg och biobaserade kemiprodukter. Biodrivmedel är hjärtat i vår verksamhet och kommer att fortsätta vara vår absoluta kärnverksamhet, och vi tar med oss många år av erfarenhet och kompetens in i det nya bolaget. Vi tackar Perstorp för deras fortsatta stöd och engagemang och ser fram emot nästa steg i vår utveckling.”

Vår vision

”Vi skapar fossilfri transport, värme och kemi.”

Innovation och kvalitet

Vi driver utvecklingsprojekt inom områdena förnybara drivmedel och förnybar kemi ihop med universitet och forskningsinstitutioner i Norge och Sverige.

Till exempel deltar vi i:

  • det norska konsortiet ”Bio4fuels” (Norwegian Centre for Sustainable Biobased Fuels and Energy) där både teknik som t ex förgasning och biokemiska processer studeras, och där områden som bioresurser, värdekedjor och systemekonomi kartläggs
  • det svenska Vinnväxt-initiativet ”Klimatledande processindustri”, där Adesso BioComponents leder en studie runt förnybara olefiner
  • det svenska Forskningsprojektet ”Future Fuels”, som studerar nya bränslekomponenter för dieselersättning. Här deltar de ledande svenska Tekniska Högskolorna som KTH, Chalmers och Lunds Universitet tillsammans med fordons- och bränsleindustrin
  • ”Droppar i tanken eller ny tank?”. Projektet jämför av kostnader och klimatprestanda i hela drivmedelskedjan för rena skogsbaserade biodrivmedel med separat distributionsinfrastruktur å ena sidan och biodrivmedel av typen ”drop-in” å andra sidan. Detta projekt drivs av IVL Svenska Miljöinstitiutet och RISE i samarbete med flera företag och med finansiering från Energimyndigheten.

Till våre naboer: Informasjon om beredskap og sikkerhet ved Adesso Bioproducts AS

Adesso – hvem er vi ?

Adesso er Norges største produsent av Biodiesel, med en kapasitet på 100.000 tonn,  produsert av rapsolje som brukes til veitrafikk, ferger og oppvarming av bygg. Det blir også produsert glycerin og gjødsel ved anlegget.

Fabrikken er bygd i 2009, som holder til på Fredrikstad Innovasjonpark (gamle Denofa området) og det er 17 ansatte i fabrikken. Flere av de ansatte var med på byggingen av fabrikken.

Råvarer blir levert på tankbåter og ferdig produkt blir levert både på tankbåter og tankbiler.

Dette vil vi du skal vite:

Storulykke

Bedrifter som oppbevarer en viss mengde stoffer som kan ha en negativ påvirkning ved uhell må følge bestemmelser i Storulykkeforskiften. Bedriften har dermed ekstra fokus og sikkerhetsinstallasjoner for å redusere risiko og konsekvenser ved et uhell.

Adesso har følgende stoff som gjør at bedriften faller inn under forskriften:

  • Metanol

For å redusere risiko er metanol oppbevart i tank som har eget basseng og automatisk overvåkning og slukking av brann, eller lekkasje. Det er installert eget slukkeanlegg for denne tanken.

Installasjonen er også selvbeskyttende som betyr den er sikret mot hendelse i omgivelser, eller beskytter omgivelser ved en hendelse.

Industrivern

Bedriften er ikke industrivernpliktig, men da vi ønsker å ha best mulig sikkerhet og beredskap er bedriften medlem i felles industrivern sammen med flere bedrifter på Øra. Industrivernet har 12-14 øvelser pr år innen ulike scenarier for å dekke behovet og kompetanse som behøves for alle medlemsbedriftene. Industrivernet har døgnkontinuerlig bemanning, egen brannstasjon og utstyr som behøves for de ulike hendelser.

Sikkerhetsinstallasjon, Risikovurderinger og Vedlikehold

Fabrikken har installert automatisk overvåkning for røyk, brann, lekkasjer, overfyllingsvern av tanker. De ulike installasjoner vil automatisk starte tiltak ved behov og sikre personell og anlegg.

Alle sikkerhetsinstallasjoner har årlig service og kontroll.

Da bedriften har høyt fokus på sikkerhet for personell, anlegg og produkt er det etablert gode prosedyrer og rutiner slik at det gjøres risikovurdering på alle jobber som må utføres.

«Golden rule» for alle ansatte er; Vi prioritere alltid sikkerhet føre produksjon, og er man usikre så velger vi å stoppe jobben for å kunne bli sikre.

Tanker som inneholder kjemikalier oppfyller krav om overvåkning, og sikring.

Adesso anses som en trygg nabo på grunn av høyt fokus på sikkerhet, høyt nivå av sikkerhetsinstallasjoner, dyktige og sikkerhetsorienterte ansatte hvor det hele støttes opp av et godt vedlikeholdsprogram for fabrikken.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter lever opp til sitt samfunnsansvar ved å gjøre aktsomhetsvuderinger av seg selv, leverandører, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser. Åpenhetsloven omhandler prinsipper på områder som menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Miljø

Selskapets miljøarbeid og formål er å bidra til et økologisk og bærekraftig samfunn. Vi streber etter å etterleve miljølovgivningen og drives av ønsket om å kontinuerlig redusere miljøpåvirkningen gjennom kontinuerlige forbedringer.

Vårt miljøarbeid fokuserer spesielt på å minimalisere klimapåvirkning og optimalisere ressursbruken. Vår helhetlige og langsiktige ambisjon er å oppnå en fossilfri produksjon og transportvirksomhet.

Miljøspørsmål er integrert med den samlede forretningsdriften, og oppfyllelsen av våre miljømål sikres blant annet gjennom revisjoner av eksterne partnere samt av internrevisjoner. Vi jobber for at våre medarbeidere får informasjon, utdanning og ressurser til å oppfylle ansvaret de har i sine arbeidsoppgaver.

Menneskelige rettigheter

Firmaet tar avstand fra brudd på grunnleggende menneskerettigheter og støtter internasjonale avtaler innenfor dette område. FN erklæring for menneskerettigheter, FNs Konvensjonen for barns rettigheter og ILO konvensjoner for rettigheter på jobb.

Ingen i vår virksomhet eller i vår forsyningskjede må være forfordelt eller krenket på grunn av kjønn, etnisitet, religion eller annen tro, funksjonshemming, seksuell legning eller alder.

Videre må våre markedsføringsaktiviteter ikke inneholde budskap som kan oppfattes som støtende eller diskriminerende. I vår forsyningskjede krever vi at våre leverandører handler etter gjeldende lovgivning også i landet der de opererer at de følger FNs Global Compact-prinsipper. Vi forventer at våre leverandører jobber for at deres underleverandører tar miljømessig ansvar og samfunnsansvar. Dette betyr blant annet at vi ikke aksepterer noen form for tvangsarbeid i vår forsyningskjede. Vi krever at våre leverandører respekterer de ansattes rettigheter til å organisere seg i fagforeninger.

Antikorrupsjon

Firmaet skal være en inspirerende forretningspartner som bidrar til å utvikle våre kunders virksomhet. Vår virksomhet skal drives med god etikk. Dette gjenspeiler hele virksomheten og vi har et spesielt fokus på våre medarbeidere som har kontakt med kunder, leverandører og andre interessenter.

Vi forventer oss at alle ansatte handler med ærlighet, integritet og ansvar når de utfører sitt arbeid.

Ekstern representasjon skal alltid ha forretningmessig kobling, og skal ikke gjennomføres for å  påvirke mottakeren. All representasjon må være forenlig med mottakerens egne retningslinjer rundt fordeler og den økonomiske verdien. Den skal være moderat og representasjonen må ha en forretningsmessig aktivitet.

Gaver eller fordeler av verdi utover normalt akseptert forretningspraksis skal ikke gis, eller aksepteres fra ansatte hos myndigheter, kunder, leverandører eller andre forretningspartnere.

Våre medarbeidere skal ikke drive næringsvirksomhet som står i konflikt med selskapets interesser eller som kan brukes til personlig vinning i forhold med forretningspartnere. Vi skal ha en ærlig forretningspraksis og overholde konkurranselovgivningen. Dette betyr blant annet at vi ikke inngår avtaler eller deltar i aktiviteter som ulovlig begrenser konkurransen, som prisfastsettelsesavtaler eller andre salgsvilkår mot kunder, oppdeling av markeder eller avtaler om boikott av spesifikke kunder.

Externa länkar

Alla inom Adesso BioProducts är aktiva och engagerade i frågor som rör biobränsle, och vi samarbetar tätt med nedanstående organisationer. Ni möter oss ofta på branschmässor och andra event som är aktuella i branschen. Behöver du av någon anledning hjälp att finna rätt kontakter, så se gärna på nedanstående länkar eller kontakta oss på Adesso BioProducts, så hjälper vi dig gärna med kontakter i vårt nätverk.

biodrivstoff2030.no

svebio.se

svebio.se/om-oss/vara-natverk/biodriv

johannebergsciencepark.com/kemiochmaterial

2030-sekretariatet.se

iscc-system.o

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk415/