Remissvar rörande promemoria ”Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel”

Diarienummer I2021/03379

Infrastrukturdepartementet                                                                Adesso BioProducts AB

i.remissvar@regeringskansliet.se                                                       Verkmästarvägen 10

i.e.remissvar@regeringskansliet.se                                                    44 32 Stenungsund

 

Stenungsund 2022-02-14

 

Remissvar rörande promemoria ”Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel”

Diarienummer I2021/03379

 

Bakgrund

Adesso BioProducts AB (tidigare Perstorp) tillverkar och marknadsför biodiesel. Vi är Skandinaviens största producent av RME och driver två anläggningar; Stenungsund med 120 000 ton/år kapacitet och Fredrikstad (Norge) med också 120 000 ton/år kapacitet.

Vi tillhandahåller dels volymer för låginblandning till den svenska marknaden där vår produkt sålunda ingår i reduktionspliktsvolymerna, men framför allt försörjer vi den svenska B100-marknaden med betydande volymer av svensktillverkad produkt. Stenungsundsanläggningen är specialiserad för B100-produkten

Vi har i mer än 10 år tillsammans med specialiserade distributörer, svensk kollektivtrafik och godsspeditörer utvecklat en betydande svensk infrastruktur och marknad för fordonsdrift på rent biodrivmedel. Vår omsatta volym ligger i intervallet 70 – 100 000 ton/år

Yttrande

  • Adesso stöder den svenska klimatambitionen och menar att nuvarande ordning med ambitiös reduktionsplikt i kombination en marknad för rena biodrivmedel bör bestå
  • Adesso anser att fortsatt skattenedsättning för höginblandade biodrivmedel är en absolut förutsättning för höginblandnings-marknadens fortsatta existens och därmed ett aktivt svenskt klimatarbete inom transportsektorn
  • Tillåtlighet av hållbara grödor som råvara för höginblandade produkter är en nödvändighet i en situation där efterfrågan globalt på biodrivmedel ökar
  • Biooljor bör hanteras på samma sätt som höginblandat fordonsbränsle

 

Argument

Politiskt bestämda kvoter innebär ett tak för hur mycket biodrivmedel ett land kommer att använda, eftersom biodrivmedel vid samma skattesats är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Med enbart ett kvotsystem finns inget incitament för tillväxt utanför kvoten.

Med en kvot (i Sverige reduktionsplikt) gynnas oljebolag som har sin bas i fossil försäljning. Aktörer som enbart hanterar rena biodrivmedel tvingas bli underleverantörer till och beroende av ett fåtal traditionella oljebolag. En sådan ordning minskar konkurrensen på marknaden, hotar befintliga aktörer inom höginblandat och hämmar nyinvesteringar

Med en höginblandat-marknad fristående från reduktionsplikt finns en fri marknad där drivmedelsanvändare kan gå före och vara fossilfria av egen kraft.  I en reduktionsplikt blir varje volym som används som höginblandat motverkad av lägre inblandning av biokomponent i resterande volym hos leverantören. Användaren av höginblandat kan då inte heller tillgodoräkna sig klimatnyttan.

Den eventuella certifikatshandel som föreslås blir helt dominerad av ett fåtal stora aktörer, och  skulle innebära oacceptabla ekonomiska risker för mindre företag.

Hållbara grödor med låg-ILUC har en klimatnytta på 65 -80 % som GHG-reduktion och är godkända enligt Förnybarhetsdirektivet. Att på något sätt begränsa dessa när det samtidigt råder brist på biodrivmedel innebär enbart att man förlänger användningen av fossila motsvarigheter. Sverige måste med kraft hävda att hållbara grödor är acceptabla råvaror i en åtgärdsportfölj runt transportsektorns klimatpåverkan som är så mycket mer ambitiös än EU:s generella nivå

Sverige borde hävda principen att det oönskade skall beskattas högre än det önskade. Med nuvarande förslag kommer biodrivmedel att beskattas samtidigt som skatten på fossil produkt inom reduktionsplikten sänks (prop 2021/22:84). Detta sänder helt fel signaler och motverkar syftet med klimatarbetet. Idealt skulle den fossila delen bära en hög koldioxidskatt, som inte träffar biokomponenterna.

 

Med vänlig hälsning

Lars Lind

VD, Adesso BioProducts AB