Adesso BioProducts AB planerar en biogasanläggning i Stenungsund i samarbete med Andion Scandinavia AB

Anläggningen möjliggör produktion av biogas från regionens matrester

Adesso BioProducts AB har signerat en avsiktsförklaring med biogasbolaget Andion om en ny biogasanläggning i Stenungsund. Den blir en viktig komponent i den gröna omställningen av kemiindustrin som både möter en ökande efterfrågan på biogas och kan bidra till att lösa avfallsutmaningarna i regionen. Det handlar främst om matavfall men även industriavfall och gödsel som ska återvinnas på anläggningen. Färdigt utbyggd ska anläggningen kunna leverera över 70 GWh fossilfri biogas till regionens gasnät vilket innebär ett ungefärligt energivärde motsvarande 7 miljoner liter diesel. Den kommer bidra till att Stenungsundsföretagen och andra energiintensiva industrier i regionen kan växla över från fossilbaserad naturgas till biogas och öka regionen självförsörjandegrad.

Med den nya anläggningen i drift kan vi skapa ett lokalt kretslopp i regionen för återvinningen av matavfall som idag kanske transporteras långa sträckor till andra delar av landet. Förutom matavfallet och gödsel kommer den glycerin Adesso producerar kunna användas som lokal biogasråvara i stället för att exporteras till anläggningar i Danmark och Tyskland.

Utöver biogas kommer anläggningen även att framställa biogödsel för det lokala lantbruket och minska användandet av konstgödsel. Anläggningen planeras att uppföras i det industriella området strax norr om Stenungsund i direkt anslutningen till kommunens återvinningstation och avloppsreningsverk. Adesso planerar även för en bioetenanläggning på samma industriområde och ser synergieffekter mellan anläggningarna bland annat i form av återvinning av restvärme.

Adesso som är initiativtagare till projektet kommer att utveckla projektet i partnerskap med Andion som kommer bidra med sin långa erfarenhet inom biogasproduktion och projektutveckling. Planen är att starta bygget av anläggningen i slutet av 2024 efter att alla tillstånd för anläggning har beviljats.

– Vi ser med stor tillfredställelse på möjligheten att bygga denna efterlängtade biogasanläggning. Med den kommer vi att kunna bidra till ett förbättrat cirkulärt utbyte mellan stad, land och industri och utnyttja lokala restströmmar för att bidra till den industriella gröna omställningen. Andion har ju byggt och driver ett stort antal sådana anläggningar vilket känns som en winwin-situation redan från start, säger vd Lars Lind på Adesso BioProducts.

– Ett väldigt intressant projekt för Andion där vi får möjlighet att bygga vidare på visionen om fossilfri energi baserad på avfall av olika slag, främst gödsel och matavfall. Att det dessutom sker med Adesso BioProducts som är starkt förankrade i regionen och har stor erfarenhet av fossilfri energi sedan tidigare borgar för ett smidigt och effektivt samarbete, säger Ruben Havsed – ansvarig för affärsutveckling på Andion Scandinavia.

För mer information

Lars Lind

VD – Adesso BioProducts AB

+46 705 75 58 78

lars.lind@adessobioproducts.se

Adesso BioProducts AB, med huvudsäte i Stenungsund, är ett svenskt bolag som är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, främst biodiesel. De erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen, för dieselfordon. De har även produkter för biouppvärmning. Bolaget startades upp som en del av kemikoncernen Perstorp AB under 2000-talet, då Sveriges största anläggning för biodiesel uppfördes i Stenungsund. Idag driver man verksamheter i Sverige och Norge. www.adessobioproducts.se.

Ruben Havsed

Head of Business Development – Andion Scandinavia AB

rhavsed@andionglobal.com

+46 700-90 97 29

Andion Global Inc. är specialiserade på utveckling, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi. Företaget är baserat i Vancouver B.C., med verksamhet i Milano och Stockholm. Andion har en portfölj av teknologier och beprövade processer för att omvandla komplexa och variabla organiska avfall till förnybar energi, efter att framgångsrikt ha levererat mer än 50 kompletta anaeroba rötningsanläggningar. Andion utvecklar även anläggningar i Eskilstuna och Västervik och färdigställde nyligen en utbyggnad av en av världens största biogasanläggningar för flytande biogas utanför Skogn, Trondheim. www.andionglobal.com.

Adesso beviljas stöd från Industriklivet

Energimyndigheten stöttar Adesso BioProducts projekt att ta fram grön eten som råvara till kemiindustrin i Stenungsund med 12,5 MSEK. Stödet avser att delvis finansiera en s.k. FEED-studie (front end engineering and design) av en anläggning placerad inom kemiklustret.

Målet är att uppföra en kommersiell anläggning för produktion av biobaserad eten i Stenungsund. Råvaran blir etanol av bränslekvalitet och den färdiga produkten kommer distribueras i det befintliga etennätet och fördelas efter massbalans till kemianläggningarna i området. En studie för att bygga en separat ATJ-enhet (alcohol to jet) planeras också. Redan i slutet av 2025 planeras anläggningen, med en årskapacitet på 50-100kton, vara startklar.

Adesso öppnar ny industrimark i Stenungsund

Adesso har förvärvat en 15 hektar stor tomt inom industriområdet i Stenungsund, ”Site Adesso”. Området är en del av den gamla s.k. Kläpptomten och ligger inom riksintresset för kemisk industri.

Tomten är tänkt att användas för att utveckla Adessos verksamheter inom grön kemi och förnybara drivmedel och bränslen. Närmast kommer studien runt en anläggning för bioeten att slutföras under året. Vi tittar vidare på att anlägga en tankpark och en modern utlastningsstation för bränsledistribution.

Det aktuella industriområdet är markerat med rosa linje på bilden.

Avfall blir biodiesel i Fredrikstad

För att möta riktlinjerna i EUs omarbetade direktiv för förnybar energi (RED II) samt nya lagkrav på den norska marknaden, har Adesso BioProducts utvecklat en produktionsmetod för att hantera avfallsklassade råvaror (sk avancerade råvaror) i Fredrikstadsfabriken.

Fabriken, som ursprungligen designats för ren rapsolja, har nu modifierats för att kunna processa en blandning av ren rapsolja och avancerade råvaror. Det nya körsättet togs i drift i december 2020 och innebär produktion av biodiesel med en delström av used cooking oil (UCO).

För att samtidigt hantera produktion av högkvalitativ biodiesel från ren rapsolja, RME, har anläggningen anpassats för sk ”blocked operation”. Dessutom används ISCCs massbalanskoncept.

Med den nya produktionsmetoden har Adesso tagit ett viktigt steg för att anpassa tillverkningen efter nya lagkrav och marknadens förväntningar på ökad andel avancerade råvaror i biodiesel.

Ny biobaserad byggsten utreds för förnybar kemiindustri

KÄLLA: Nyhetsbrev från VSMK, 19 december 2019.

För att göra kemiindustrin klimatledande behöver vi biobaserad råvara. I projektet ”Bioolefins” i Klimatledande Processindustri utreds nu förutsättningar att producera biobaserad eten från etanol. Projektet syftar bland annat till att identifiera tillgängliga tekniker, kommersiellt tillgängliga etanolkvalitéer till eten eller andra olefiner samt att utvärdera dessa i Stenungsundskontexten.

Eten är huvudråvaran i samtlig produktion i kemiindustrin i Stenungsund. I nästa steg avser man gå vidare med att föreslå hur en framtida produktionsanläggning kan komma att se ut. En av utmaningarna är bland andra att det är dyrare att framställa biobaserade produkter och material, eftersom råvarorna är dyrare och den befintliga produktionen är trimmad för att optimera processer för fossil råvara.

  • Det är jättespännande att vi drar igång det här projektet! Det är viktigt att alla möjligheter för att hitta en långsiktig och resurseffektiv omställningsprocess i kemiindustrin utreds. På längre sikt är det dessutom viktigt att vi hittar andra råvaror än sockerrör som biomassakälla, säger Lars Lind från Adesso Bioproducts.

Projektet är en del i insatsområdet Förnybart i Klimatledande Processindustri som leds av Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Rise.
Medverkande parter: Adesso Bioproducts, Inovyn, Rise och Chalmers Industriteknik.
Budget, totalt 615 000 SEK.
Januari 2020-juli 2020

För kontakt: Lars Lind, Adesso Bioproducts: lars.lind@adessobioproducts.se
Johanna Mossberg, projektledare, johanna.mossberg@ri.se

Concept of green technology recycle sign in light bulbl. 3D rendering.

Information angående Coronaläget

Med anledning av den pågående Coronasmittan så har Adesso Bioproducts fokuserat på att både anpassa rutiner för att minska smittspridning och att säkerställa tillgängligheten av produkt till våra kunder. För att minska risken för smittspridning  har rutinerna anpassats i samband med lastning av produkt på våra anläggningar i Stenungsund och i Fredrikstad. De nya rutinerna är framtagna i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som gäller i Sverige respektive Norge. Samtidigt har vi arbetat för att säkerställa hela kedjan från inköp av råvara, driften i våra fabriker och leveranser till våra depåer och ut till kund. I nuläget har vi en stabil situation för råvaruflödet och båda fabrikerna driftas planmässigt och med full kapacitet samt med beredskap för att kunna hantera en svårare situation. Vi är därför glada att fortsatt kunna leverera våra produkter till alla kunder enligt plan.