Volvo utökar sitt utbud av biodieseldrivna lastbilar

KÄLLA: Bioenergitidningen 20 maj 2024

Volvo Lastvagnar utökar sitt modellutbud anpassat för biodiesel B100. Detta är ytterligare ett steg i linje med företagets strategi att minska klimatpåverkan från sina lastbilar.

Nu kan alla Volvos lastbilsmodeller drivas med 100 procent biodiesel, vilket erbjuder ytterligare ett förnybart bränslealternativ för kunder som vill minska CO2-utsläppen från transporter här och nu.

Volvo Lastvagnar har ett av branschens bredaste utbud av förnybara bränslealternativ, inklusive biodiesel, HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och biogas. B100 finns nu för ett brett urval av motorer för modellerna Volvo FL, FE, FM, FMX, FH och FH16.

– Våra kunder efterfrågar lösningar för att minska sina koldioxidutsläpp och förnybara bränslen är ett attraktivt alternativ – det är helt enkelt ett effektivt sätt att minska CO2 från transporter här och nu, säger Jan Hjelmgren, chef för produktledning och kvalitet, Volvo Lastvagnar, och fortsätter:

– Som en global lastbilstillverkare måste vi tillgodose en mängd olika transportbehov och marknadsförhållanden. Det är anledningen till att vi inte bara investerar i ny teknik, utan också i lösningar som minskar koldioxidutsläppen från transporter både på kort och lång sikt.

Upp till 70 procent lägre CO2-utsläpp

CO2-reduktionen från källa till hjul (“well to wheel”) genom att använda biodiesel är mellan 30 procent och 70 procent jämfört med traditionellt dieselbränsle, beroende på vilken typ av råmaterial som används för att producera bränslet.

Volvos aktuella utbud av medeltunga och tunga lastbilar erbjuds idag med drivlinor som drivs med diesel, biodiesel, HVO, LNG (flytande naturgas), CNG (komprimerad naturgas), bio-LNG,  bio-CNG och el.

Förbränningsmotorn, som drivs av förnybara bränslen, är en av tre pelare i Volvo Lastvagnars strategi för minskade koldioxidutsläpp, där de andra två är batterielektriska och bränslecellselektriska. Strategin stödjer företagets mål att alla sålda Volvolastbilar ska ha nettonollutsläpp år 2040.

Fakta om biodiesel

De tillgängliga Volvo-lastbilsmodellerna med motorer som är certifierade för biodiesel B100 är Volvo FL, FE, FM, FMX, FH och FH16 med vissa varianter av 5-, 8-, 13- och 17-liters dieselmotorer – tillgängligheten av varianter skiljer sig åt mellan olika marknader – mer information finns i lastbilskonfiguratorn Volvo Truck Builder.

Biodiesel är ett icke-fossilt bränsle som kommer från vegetabiliska oljor (till exempel rapsolja) och är relativt enkelt att producera.

Biodiesel är också känd som fettsyrametylester (FAME) enligt standard EN14214.
Alla Volvo Lastvagnars dieselmotorer är också certifierade för att köras på HVO100-bränsle.

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är i grunden ett biobränsle som kan tillverkas av en rad olika material som vegetabiliska oljor, men även avfallsprodukter.

Volvo Lastvagnar utökar sitt modellutbud anpassat för biodiesel B100. Foto: Volvo Lastvagnar

Remissvar från AdessoBioProducts

Klimat- och näringslivsdepartementet

Energienheten

kn.remissvar@regeringskansliet.se

kn.e.remissvar@regeringskansliet.se

Dnr: KN2023/03617

Stenungsund 2023-08-25

Remissvar rörande promemorian om sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Bakgrund

Adesso BioProducts AB (tidigare Perstorp) tillverkar och marknadsför biodiesel. Vi är Skandinaviens största producent av RME och driver två anläggningar; Stenungsund med 120 000 ton/år kapacitet och Fredrikstad (Norge) också med 120 000 ton/år kapacitet. Vi tillhandahåller dels volymer för låginblandning till den svenska marknaden där vår produkt sålunda ingår i reduktionspliktsvolymerna, men framför allt försörjer vi den svenska B100- marknaden med betydande volymer av svensktillverkad produkt. Stenungsundsanläggningen är specialiserad för B100-produkten och vi har i mer än 15 år tillsammans med specialiserade distributörer, svensk kollektivtrafik och godsspeditörer utvecklat en betydande svensk infrastruktur och marknad för fordonsdrift på rent biodrivmedel. Vår omsatta volym på den svenska marknaden ligger i intervallet 70 000–100 000 ton/år.

Yttrande

 • Adesso stöder det svenska klimatmålet och menar att nuvarande ordning med ambitiös reduktionsplikt i kombination en marknad för rena biodrivmedel bör bestå för att kunna uppnå detta.
 • Adesso anser att förslaget att sänka reduktionsnivåerna till 6% för åren 2024-2026 samt slopa reduktionsplikten helt för åren 2027-2030 med målet att ge konsumenterna lägre drivmedelspris är missriktat och dåligt underbyggt.
 • Förslaget skapar osäkerhet för företag, banker och investerare i förnybar energi genom att plötsligt omkullkasta den långsiktighet som fanns förut.
 • Förslaget innebär att de fossila utsläppen består istället för att fasas ut och ersättas med förnybart. Det bidrar därmed till att koldioxidskulden ökar vilket är det skadligt för klimatet och för den gröna industrin.
 • Adesso föreslår andra åtgärder för att nå målet om lägre drivmedelspriser för konsumenten utan att förkasta beslutade klimatmål:
  • avskaffa skatten på biodrivmedel även inom reduktionsplikten
  • sänk momsen på drivmedel
  • ändra reglerna för reseavdrag för bilberoende hushåll i glesbygden

Argument

Förslaget missar målet helt då det ger mycket liten eller försumbar effekt på bensinpriset som är viktigast för privatpersoner som till stor andel kör bensindriven bil.

Förslaget och frånvaron av alternativa åtgärder leder till att Sverige inte når de uppsatta klimatmålen både nationellt och inom EU.

El framställd av förnybara energikällor är bra men det kommer ta tid att bygga ut både kapacitet och infrastruktur samt gradvis byta ut fordonsflottan. På kort sikt är elen därför inte den enda lösningen, utan flytande biodrivmedel kommer behövas länge till. Styrmedel för åtminstone det närmaste decenniet behöver därför omfatta även goda villkor för hållbara flytande biodrivmedel.

Sverige borde hävda principen att det oönskade (fossila komponenter) skall beskattas högre än det önskade (förnybara komponenter). Nuvarande beskattning av alla komponenter inom reduktionsplikten sänder fel signaler och motverkar syftet med klimatarbetet. Idealt skulle den fossila delen bära en hög koldioxidskatt, som inte träffar biokomponenterna.

En ytterligare fördel med att skattebefria alla biokomponenter inom reduktionsplikten är att de avarter som uppstått inom reduktionsplikten skulle stoppas. Specifikt kommer inte längre en 97%-ig produkt, där certifikaten räknas inom reduktionsplikten och inte kommer slutkunden tillgodo, att kunna marknadsföras som ett rent biodrivmedel.

 

Med vänliga hälsningar

Lars Lind

VD, Adesso BioProducts AB

Höringssvar om ökat omsättningskrav på biodrivmedel i Norge

Miljödirektoratet

Ärendenummer: 2023/6279

Stenungsund 2023-08-18

 

Bakgrund

Adesso BioProducts AB (tidigare Perstorp) tillverkar och marknadsför biodiesel. Vi är Skandinaviens största och Norges enda producent av biodiesel/RME och driver två anläggningar; Fredrikstad med en kapacitet på 120 000 ton/år och Stenungsund (Sverige) med en kapacitet på 120 000 ton/år.

Anläggningen i Fredrikstad byggdes 2009 i en satsning på biodrivmedel för den norska marknaden och historiskt har vi haft en stor försäljning i Norge till:

– omsättningdiesel, RME för inblandning i fossilt inom omsättningspåbudet

– ren biodiesel/RME för användning i vanliga bussar och lastbilar som vill köra fossilfritt

– biobaserad fyringsolja, för bostäder och verksamheter som vill ställa om till förnybart utan att investera i nytt uppvärmningssystem

De senaste åren har lagstiftningen ändrats flera gånger med följden att försäljning inom Norge blivit omöjlig på område efter område:

-2010 infördes veibruksavgift för biodrivmedel vilket ledde till att verksamheten så småningom stoppades,

-2015 köpte Perstorp BioProducts fabriken och startade upp tillverkning igen. Samma år togs veibruksavgiften åter bort för rena biodrivmedel utanför omsättningspåbudet

-2020 infördes full veibruksavgift ännu en gång för rena biodrivmedel och marknaden för detta avstannade därmed helt i Norge

-De senaste åren har ökande krav på andel avancerat som dubbelräknas medfört att omsättarna väljer att uppfylla mandatet med importerat dubbelräknat material (halva volymen) och konventionellt biodrivmedel producerat i Norge (RME) konkurreras ut

-Nuvarande förslag fortsätter på samma linje, dvs att klimatsmart konventionellt biodrivstoff av rapsolja utan ILUC-effekt konkurreras ut av dubbelräknad importerad produkt.

Vi menar att ett system som inkluderar B100-produkter i omsättningskvoten gynnar stora oljebolag som har sin bas i fossil försäljning. Systemet sätter ett absolut tak för hur mycket biodrivstoff som kan säljas och uppmuntrar till att subventionera B100-produkter och ta ut pris på omsättningsvolymer som de facto innehåller lägre halt av biodrivstoff.

-Norges totala användning av biodrivstoff hålls nere

-både Adesso och nya projekt inom biodrivstoff motverkas

-import från USA uppmuntras på bekostnad av norska jobb

Direkta synpunkter på nu aktuella förslaget

Omsättningskrav på biodrivstoff till vägtrafik ökas från 17% till 19% samtidigt som delkrav på avancerat ökas från 12,5% till 14,5%

Vi menar att ökat biomandat i grunden är positivt men borde kombineras med slopad veibruksavgift för rena biodrivmedel.

Ett ökat omsättningskrav kommer öka andelen biodrivstoff och bidra till utfasning av fossilt vilket i grunden är positivt. Dock sätter ett omsättningsmandat fortfarande ett tak för användning av förnybart och premierar oljebolag med stor fossil försäljning samtidigt som aktörer och slutbrukare som vill gå före och köra på helt förnybart i praktiken hindras av det tak som mandatet sätter i kombination med att rent biodrivstoff belastas med full veibruksagift.

Dubbelräkning skapar fortsatt osäkerhet kring faktisk mängd biodrivmedel och borde även tas bort utanför mandatet. Dubbelräkning gör övergången till förnybart svårare att förstå och det är dessutom ingen fördel för klimatet då konventionellt har nästan lika bra klimatnytta trots att hela tillverkningskedjan räknas. Dubbelräkning medför också att avancerat konkurrerar ut konventionellt biodrivmedel.

Delkrav på biodrivstoff i bensin slopas

Även fossil bensin kan och bör fasas ut med hjälp av förnybara komponenter.

Den här åtgärden minskar den totala volymen biodrivstoff på den norska marknaden och är ett steg i fel riktning för det gröna skiftet. Detta samtidigt som produktstandarden för bensin på EU-nivå och globalt utvecklas mot större inblandning av fossilfria komponenter. Argumentet att förnybara komponenter i bensin inte behövs då risken för ILUC är låg är obegripligt och gynnar inte klimatet.

Förslag på olika nivå av avancerat biodrivstoff från råvaror på den sk A-listan

Vi menar att alla hållbara förnybara råvaror bör ha samma förutsättningar i lagstiftningen.

Alla förnybara och hållbara råvaror som är tekniskt och ekonomiskt lämpliga att använda för tillverkning av biodrivstoff kommer att användas. Den här typen av särskilda kvoter för specifika råvaror leder i förlängningen till högre ekonomiskt värde och ökad risk för svindel och det är därmed stor risk att vi kommer se samma utveckling för A-råvaror som för B-råvaror.

Generella synpunkter

Dubbeltelling bör ersättas med reduktiontalskompensation

Vi noterar att dubbeltellingsprincipen härstammar ur RED-direktivets upprinnelse när konventionella drivmedels klimatnytta som defaultvärde sattes till 35 %, och s.k. avancerade uppfattades som dubbelt så bra. Idag har vår RME en klimatnytta på över 70 %, samtidig som ”avancerade” kan ligga runt 80 %. Det säger sig själv att det är en dålig idé att ersätta en m3 RME med en halv m3 sådan produkt.

ILUC gäller inte rapsoljebaserad biodiesel

I Konsekvensutredningen fastslås att konventionella biodrivmedel framställs av råvaror med risk för ILUC medan samma risk inte finns för avancerat biodrivmedel, framställt av råvaror från listan i bilaga V, i Produktforskriften. Detta är en grov generalisering då man i dokumentationen kring RED II konstaterar att det endast är palmolja (och evt soljaolja) som kan tillskrivas ILUC-risk. För rapsolja, som är en vanlig råvara för konventionellbiodiesel, är slutsatsen att någon ILUC-risk inte föreligger. Därför borde inte raspbaserad biodiesel straffas i norsk lagstiftning.

Rena biodrivstoff till veibruk, off-road och fyring bör vara utan avgift

Genom att hålla marknaden för rena biodrivstoff utanför omsättningskvoten skapas en större volym för biodrivstoff som drivs av drivstoffanvändare som vill gå före och skapa klimatnytta i sin verksamhet samtidigt som det finns incitament att tillverka biodrivstoff i Norge.

Med enbart en omsättningskvot måste allt biodrivstoff tillhandahållas av företag med en stor fossil baslast, och alla producenter för försöka bli underleverantörer i konkurrens med utländsk import

 

Med vänliga hälsningar

Adesso BioProducts AS/AB

Lars Lind, Daglig Leder

 

Ny biogasanläggning i Stenungsund kan bli verklighet

Bioenergitidningen 19 juni 2023

 

Adesso BioProducts planerar tillsammans med Andion Scandinavia en ny biogasanläggning i Stenungsund.

Adesso BioProducts har signerat en avsiktsförklaring med biogasbolaget Andion om en ny biogasanläggning i Stenungsund.

Den blir en viktig komponent i den gröna omställningen av kemiindustrin som både möter en ökande efterfrågan på biogas och kan bidra till att lösa avfallsutmaningarna i regionen.

Det handlar främst om matavfall men även industriavfall och gödsel som ska återvinnas på anläggningen. Färdigt utbyggd ska anläggningen kunna leverera över 70 GWh fossilfri biogas till regionens gasnät, vilket innebär ett ungefärligt energivärde motsvarande 7 miljoner liter diesel.

Den kommer bidra till att Stenungsundsföretagen och andra energiintensiva industrier i regionen kan växla över från fossilbaserad naturgas till biogas och öka regionen självförsörjandegrad.

Lokalt kretslopp

Med den nya anläggningen i drift kan vi skapa ett lokalt kretslopp i regionen för återvinningen av matavfall som idag kanske transporteras långa sträckor till andra delar av landet.

Förutom matavfallet och gödsel kommer den glycerin Adesso producerar kunna användas som lokal biogasråvara i stället för att exporteras till anläggningar i Danmark och Tyskland.

Biogödsel för närliggande gårdar

Utöver biogas kommer anläggningen även att framställa biogödsel för det lokala lantbruket och minska användandet av konstgödsel. Anläggningen planeras att uppföras i det industriella området strax norr om Stenungsund i direkt anslutningen till kommunens återvinningstation och avloppsreningsverk.

Adesso planerar även för en bioetenanläggning på samma industriområde och ser synergieffekter mellan anläggningarna bland annat i form av återvinning av restvärme.

Bygget startar 2024

Adesso som är initiativtagare till projektet kommer att utveckla projektet i partnerskap med Andion som kommer bidra med sin långa erfarenhet inom biogasproduktion och projektutveckling. Planen är att starta bygget av anläggningen i slutet av 2024 efter att alla tillstånd för anläggning har beviljats.

– Vi ser med stor tillfredställelse på möjligheten att bygga denna efterlängtade biogasanläggning. Med den kommer vi att kunna bidra till ett förbättrat cirkulärt utbyte mellan stad, land och industri och utnyttja lokala restströmmar för att bidra till den industriella gröna omställningen. Andion har ju byggt och driver ett stort antal sådana anläggningar vilket känns som en winwin-situation redan från start, säger vd:n Lars Lind på Adesso BioProducts.

– Ett väldigt intressant projekt för Andion där vi får möjlighet att bygga vidare på visionen om fossilfri energi baserad på avfall av olika slag, främst gödsel och matavfall. Att det dessutom sker med Adesso BioProducts som är starkt förankrade i regionen och har stor erfarenhet av fossilfri energi sedan tidigare borgar för ett smidigt och effektivt samarbete, säger Ruben Havsed, ansvarig för affärsutveckling på Andion Scandinavia.

Anläggningen möjliggör produktion av biogas från regionens matrester

Adesso BioProducts AB planerar en biogasanläggning i Stenungsund i samarbete med Andion Scandinavia AB

Anläggningen möjliggör produktion av biogas från regionens matrester

Adesso BioProducts AB har signerat en avsiktsförklaring med biogasbolaget Andion om en ny biogasanläggning i Stenungsund. Den blir en viktig komponent i den gröna omställningen av kemiindustrin som både möter en ökande efterfrågan på biogas och kan bidra till att lösa avfallsutmaningarna i regionen. Det handlar främst om matavfall men även industriavfall och gödsel som ska återvinnas på anläggningen. Färdigt utbyggd ska anläggningen kunna leverera över 70 GWh fossilfri biogas till regionens gasnät vilket innebär ett ungefärligt energivärde motsvarande 7 miljoner liter diesel. Den kommer bidra till att Stenungsundsföretagen och andra energiintensiva industrier i regionen kan växla över från fossilbaserad naturgas till biogas och öka regionen självförsörjandegrad.

Med den nya anläggningen i drift kan vi skapa ett lokalt kretslopp i regionen för återvinningen av matavfall som idag kanske transporteras långa sträckor till andra delar av landet. Förutom matavfallet och gödsel kommer den glycerin Adesso producerar kunna användas som lokal biogasråvara i stället för att exporteras till anläggningar i Danmark och Tyskland.

Utöver biogas kommer anläggningen även att framställa biogödsel för det lokala lantbruket och minska användandet av konstgödsel. Anläggningen planeras att uppföras i det industriella området strax norr om Stenungsund i direkt anslutningen till kommunens återvinningstation och avloppsreningsverk. Adesso planerar även för en bioetenanläggning på samma industriområde och ser synergieffekter mellan anläggningarna bland annat i form av återvinning av restvärme.

Adesso som är initiativtagare till projektet kommer att utveckla projektet i partnerskap med Andion som kommer bidra med sin långa erfarenhet inom biogasproduktion och projektutveckling. Planen är att starta bygget av anläggningen i slutet av 2024 efter att alla tillstånd för anläggning har beviljats.

– Vi ser med stor tillfredställelse på möjligheten att bygga denna efterlängtade biogasanläggning. Med den kommer vi att kunna bidra till ett förbättrat cirkulärt utbyte mellan stad, land och industri och utnyttja lokala restströmmar för att bidra till den industriella gröna omställningen. Andion har ju byggt och driver ett stort antal sådana anläggningar vilket känns som en winwin-situation redan från start, säger vd Lars Lind på Adesso BioProducts.

– Ett väldigt intressant projekt för Andion där vi får möjlighet att bygga vidare på visionen om fossilfri energi baserad på avfall av olika slag, främst gödsel och matavfall. Att det dessutom sker med Adesso BioProducts som är starkt förankrade i regionen och har stor erfarenhet av fossilfri energi sedan tidigare borgar för ett smidigt och effektivt samarbete, säger Ruben Havsed – ansvarig för affärsutveckling på Andion Scandinavia.

För mer information

Lars Lind

VD – Adesso BioProducts AB

+46 705 75 58 78

lars.lind@adessobioproducts.se

Adesso BioProducts AB, med huvudsäte i Stenungsund, är ett svenskt bolag som är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, främst biodiesel. De erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen, för dieselfordon. De har även produkter för biouppvärmning. Bolaget startades upp som en del av kemikoncernen Perstorp AB under 2000-talet, då Sveriges största anläggning för biodiesel uppfördes i Stenungsund. Idag driver man verksamheter i Sverige och Norge. www.adessobioproducts.se.

Ruben Havsed

Head of Business Development – Andion Scandinavia AB

rhavsed@andionglobal.com

+46 700-90 97 29

Andion Global Inc. är specialiserade på utveckling, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi. Företaget är baserat i Vancouver B.C., med verksamhet i Milano och Stockholm. Andion har en portfölj av teknologier och beprövade processer för att omvandla komplexa och variabla organiska avfall till förnybar energi, efter att framgångsrikt ha levererat mer än 50 kompletta anaeroba rötningsanläggningar. Andion utvecklar även anläggningar i Eskilstuna och Västervik och färdigställde nyligen en utbyggnad av en av världens största biogasanläggningar för flytande biogas utanför Skogn, Trondheim. www.andionglobal.com.

Klimat- och miljöministern besökte petrokemin i Stenungsund

KÄLLA: St-tidningen 21 mars 2023

En skyndsam övergång till fossilfri produktion. Det hoppades klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L) på när hon besökte petrokemin i Stenungsund.

Under tisdagen hade Stenungsund besök av klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L), som tillsammans med landshövdingen Sten Tolgfors besökte bland annat petrokemiföretaget Borealis Polyeten. Med på besöket var också flera tjänstemän från klimat- och näringslivs­departementet. Dagen innan hade delegationen besökt Göteborgs hamn och Volvo.

Besöket i Stenungsund var en del av en rundresa i Västsverige, där syftet var att träffa olika aktörer inom näringslivet och ta del av de problem och hinder som företagen upplever sig ha inför en omställning till en fossilfri produktionsprocess.

Flera stora projekt på gång

– Det handlar om att sätta sig ner med företagen och se hur de kommit igång med omställningen. Stenungsund och petrokemin har olika utmaningar och vi har i dag sett tydliga exempel på hur man kan lösa omställningen till fossilfri process, säger Romina Pourmokhtari (L).

Petrokemin i Stenungsund har flera stora projekt på gång för att på sikt bli mindre beroende av fossila råvaror och bland annat EU investerar stora summor för att driva på utvecklingen i den riktningen.

Förutom rundvandringen på Borealis Polyeten besökte man också Ödsmål, där vd Lars Lind och styrelseordförande Roger Andersen på Adesso Bioproducts presenterade sitt biobränsleföretag. Företaget ska producera miljövänlig eten vid sin nya anläggning i Kläpp.

”Viktig del i svensk framtid”

– Vi ser en stark tillväxt i efterfrågan på biodrivmedel och biobaserade bränslekomponenter, och att möta ministern här på plats var bra. Den gröna omställningen är en viktig del av svensk framtid och jag tycker vi fick sagt det vi ville, säger Lars Lind.

Med under samtalen var även Stina Welming, tillförordnad programchef för Hållbar Kemi i Stenungsund, en samarbetsorganisation som arbetar för att underlätta och driva på omställningen av petrokemiindustrin i Stenungsund.

– Stenungsund står inför en stor viktig omställning. Om de 10 miljarder kronor som behöver investeras för att industrin här ska bli fossilfri måste även elfrågan och överföreningskapaciteten lösas, säger hon.

Efter presentationen av Adesso Bioproducts åkte delegationen vidare till Perstorp i Stripplekärr för ett besök.

Ministerbesök på Adessos nya industrimark för biobaserad eten

Adesso beviljas stöd från Industriklivet

Energimyndigheten stöttar Adesso BioProducts projekt att ta fram grön eten som råvara till kemiindustrin i Stenungsund med 12,5 MSEK. Stödet avser att delvis finansiera en s.k. FEED-studie (front end engineering and design) av en anläggning placerad inom kemiklustret.

Målet är att uppföra en kommersiell anläggning för produktion av biobaserad eten i Stenungsund. Råvaran blir etanol av bränslekvalitet och den färdiga produkten kommer distribueras i det befintliga etennätet och fördelas efter massbalans till kemianläggningarna i området. En studie för att bygga en separat ATJ-enhet (alcohol to jet) planeras också. Redan i slutet av 2025 planeras anläggningen, med en årskapacitet på 50-100kton, vara startklar.

Adesso öppnar ny industrimark i Stenungsund

Adesso har förvärvat en 15 hektar stor tomt inom industriområdet i Stenungsund, ”Site Adesso”. Området är en del av den gamla s.k. Kläpptomten och ligger inom riksintresset för kemisk industri.

Tomten är tänkt att användas för att utveckla Adessos verksamheter inom grön kemi och förnybara drivmedel och bränslen. Närmast kommer studien runt en anläggning för bioeten att slutföras under året. Vi tittar vidare på att anlägga en tankpark och en modern utlastningsstation för bränsledistribution.

Det aktuella industriområdet är markerat med rosa linje på bilden.

Nya möjligheter med tioårig skattebefrielse på biodrivmedel

KÄLLA: pressmeddelande från Svebio 18 februari 2022

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse i tio år hos EU-kommissionen för rena biodrivmedel.

Om ansökan godkänns skapas nya möjligheter att långsiktigt investera i produktion av rena biodrivmedel i Sverige. Något som tidigare varit osäkert, då skatteundantaget förnyats ett år i taget.

– Vi noterar att nya energiministern Khashayar Farmanbar väljer att se möjligheter att utveckla svensk industri och initiera biodrivmedelsproduktion från svensk råvara. En tioårig skattebefrielse ger helt andra förutsättningar för jobb och industriell utveckling i Sverige än den tidigare ettåriga. Det är bra att regeringen tar ansvar både för att priserna på drivmedel ska hållas nere samtidigt som man står fast vid klimatmålen, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Viktigt för klimatarbetet

Rena biodrivmedel är fria från fossil råvara och spelar en viktig roll i Sveriges arbete med att minska koldioxidutsläppen. Exempel på rena biodrivmedel är HVO100 och RME100. Att sköta produktionen av biodrivmedel i Sverige gör oss mer självständiga, vilket är bra både ur ett pris och säkerhetsperspektiv.

Nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse av höginblandade flytande biodrivmedel löper ut den 31 december 2022.

– Det är klokt av regeringen att öppna för en mer långsiktig skattebefrielse. Eftersom alla drivmedel ändå med tiden ska bli förnybara, är det rätt att regeringen ser till att förnybara drivmedel har en fortsatt marknad redan i dag. Inte minst eftersom flera företag bara producerar rena biodrivmedel och riskerar att slås ut om de ska tvingas sälja fossila drivmedel, säger Gustav Melin.

Remissvar rörande promemoria ”Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel”

Diarienummer I2021/03379

Infrastrukturdepartementet                                                                Adesso BioProducts AB

i.remissvar@regeringskansliet.se                                                       Verkmästarvägen 10

i.e.remissvar@regeringskansliet.se                                                    44 32 Stenungsund

 

Stenungsund 2022-02-14

 

Remissvar rörande promemoria ”Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel”

Diarienummer I2021/03379

 

Bakgrund

Adesso BioProducts AB (tidigare Perstorp) tillverkar och marknadsför biodiesel. Vi är Skandinaviens största producent av RME och driver två anläggningar; Stenungsund med 120 000 ton/år kapacitet och Fredrikstad (Norge) med också 120 000 ton/år kapacitet.

Vi tillhandahåller dels volymer för låginblandning till den svenska marknaden där vår produkt sålunda ingår i reduktionspliktsvolymerna, men framför allt försörjer vi den svenska B100-marknaden med betydande volymer av svensktillverkad produkt. Stenungsundsanläggningen är specialiserad för B100-produkten

Vi har i mer än 10 år tillsammans med specialiserade distributörer, svensk kollektivtrafik och godsspeditörer utvecklat en betydande svensk infrastruktur och marknad för fordonsdrift på rent biodrivmedel. Vår omsatta volym ligger i intervallet 70 – 100 000 ton/år

Yttrande

 • Adesso stöder den svenska klimatambitionen och menar att nuvarande ordning med ambitiös reduktionsplikt i kombination en marknad för rena biodrivmedel bör bestå
 • Adesso anser att fortsatt skattenedsättning för höginblandade biodrivmedel är en absolut förutsättning för höginblandnings-marknadens fortsatta existens och därmed ett aktivt svenskt klimatarbete inom transportsektorn
 • Tillåtlighet av hållbara grödor som råvara för höginblandade produkter är en nödvändighet i en situation där efterfrågan globalt på biodrivmedel ökar
 • Biooljor bör hanteras på samma sätt som höginblandat fordonsbränsle

 

Argument

Politiskt bestämda kvoter innebär ett tak för hur mycket biodrivmedel ett land kommer att använda, eftersom biodrivmedel vid samma skattesats är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Med enbart ett kvotsystem finns inget incitament för tillväxt utanför kvoten.

Med en kvot (i Sverige reduktionsplikt) gynnas oljebolag som har sin bas i fossil försäljning. Aktörer som enbart hanterar rena biodrivmedel tvingas bli underleverantörer till och beroende av ett fåtal traditionella oljebolag. En sådan ordning minskar konkurrensen på marknaden, hotar befintliga aktörer inom höginblandat och hämmar nyinvesteringar

Med en höginblandat-marknad fristående från reduktionsplikt finns en fri marknad där drivmedelsanvändare kan gå före och vara fossilfria av egen kraft.  I en reduktionsplikt blir varje volym som används som höginblandat motverkad av lägre inblandning av biokomponent i resterande volym hos leverantören. Användaren av höginblandat kan då inte heller tillgodoräkna sig klimatnyttan.

Den eventuella certifikatshandel som föreslås blir helt dominerad av ett fåtal stora aktörer, och  skulle innebära oacceptabla ekonomiska risker för mindre företag.

Hållbara grödor med låg-ILUC har en klimatnytta på 65 -80 % som GHG-reduktion och är godkända enligt Förnybarhetsdirektivet. Att på något sätt begränsa dessa när det samtidigt råder brist på biodrivmedel innebär enbart att man förlänger användningen av fossila motsvarigheter. Sverige måste med kraft hävda att hållbara grödor är acceptabla råvaror i en åtgärdsportfölj runt transportsektorns klimatpåverkan som är så mycket mer ambitiös än EU:s generella nivå

Sverige borde hävda principen att det oönskade skall beskattas högre än det önskade. Med nuvarande förslag kommer biodrivmedel att beskattas samtidigt som skatten på fossil produkt inom reduktionsplikten sänks (prop 2021/22:84). Detta sänder helt fel signaler och motverkar syftet med klimatarbetet. Idealt skulle den fossila delen bära en hög koldioxidskatt, som inte träffar biokomponenterna.

 

Med vänlig hälsning

Lars Lind

VD, Adesso BioProducts AB