Adesso BioProducts AB planerar en biogasanläggning i Stenungsund i samarbete med Andion Scandinavia AB

Anläggningen möjliggör produktion av biogas från regionens matrester

Adesso BioProducts AB har signerat en avsiktsförklaring med biogasbolaget Andion om en ny biogasanläggning i Stenungsund. Den blir en viktig komponent i den gröna omställningen av kemiindustrin som både möter en ökande efterfrågan på biogas och kan bidra till att lösa avfallsutmaningarna i regionen. Det handlar främst om matavfall men även industriavfall och gödsel som ska återvinnas på anläggningen. Färdigt utbyggd ska anläggningen kunna leverera över 70 GWh fossilfri biogas till regionens gasnät vilket innebär ett ungefärligt energivärde motsvarande 7 miljoner liter diesel. Den kommer bidra till att Stenungsundsföretagen och andra energiintensiva industrier i regionen kan växla över från fossilbaserad naturgas till biogas och öka regionen självförsörjandegrad.

Med den nya anläggningen i drift kan vi skapa ett lokalt kretslopp i regionen för återvinningen av matavfall som idag kanske transporteras långa sträckor till andra delar av landet. Förutom matavfallet och gödsel kommer den glycerin Adesso producerar kunna användas som lokal biogasråvara i stället för att exporteras till anläggningar i Danmark och Tyskland.

Utöver biogas kommer anläggningen även att framställa biogödsel för det lokala lantbruket och minska användandet av konstgödsel. Anläggningen planeras att uppföras i det industriella området strax norr om Stenungsund i direkt anslutningen till kommunens återvinningstation och avloppsreningsverk. Adesso planerar även för en bioetenanläggning på samma industriområde och ser synergieffekter mellan anläggningarna bland annat i form av återvinning av restvärme.

Adesso som är initiativtagare till projektet kommer att utveckla projektet i partnerskap med Andion som kommer bidra med sin långa erfarenhet inom biogasproduktion och projektutveckling. Planen är att starta bygget av anläggningen i slutet av 2024 efter att alla tillstånd för anläggning har beviljats.

– Vi ser med stor tillfredställelse på möjligheten att bygga denna efterlängtade biogasanläggning. Med den kommer vi att kunna bidra till ett förbättrat cirkulärt utbyte mellan stad, land och industri och utnyttja lokala restströmmar för att bidra till den industriella gröna omställningen. Andion har ju byggt och driver ett stort antal sådana anläggningar vilket känns som en winwin-situation redan från start, säger vd Lars Lind på Adesso BioProducts.

– Ett väldigt intressant projekt för Andion där vi får möjlighet att bygga vidare på visionen om fossilfri energi baserad på avfall av olika slag, främst gödsel och matavfall. Att det dessutom sker med Adesso BioProducts som är starkt förankrade i regionen och har stor erfarenhet av fossilfri energi sedan tidigare borgar för ett smidigt och effektivt samarbete, säger Ruben Havsed – ansvarig för affärsutveckling på Andion Scandinavia.

För mer information

Lars Lind

VD – Adesso BioProducts AB

+46 705 75 58 78

lars.lind@adessobioproducts.se

Adesso BioProducts AB, med huvudsäte i Stenungsund, är ett svenskt bolag som är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, främst biodiesel. De erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen, för dieselfordon. De har även produkter för biouppvärmning. Bolaget startades upp som en del av kemikoncernen Perstorp AB under 2000-talet, då Sveriges största anläggning för biodiesel uppfördes i Stenungsund. Idag driver man verksamheter i Sverige och Norge. www.adessobioproducts.se.

Ruben Havsed

Head of Business Development – Andion Scandinavia AB

rhavsed@andionglobal.com

+46 700-90 97 29

Andion Global Inc. är specialiserade på utveckling, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi. Företaget är baserat i Vancouver B.C., med verksamhet i Milano och Stockholm. Andion har en portfölj av teknologier och beprövade processer för att omvandla komplexa och variabla organiska avfall till förnybar energi, efter att framgångsrikt ha levererat mer än 50 kompletta anaeroba rötningsanläggningar. Andion utvecklar även anläggningar i Eskilstuna och Västervik och färdigställde nyligen en utbyggnad av en av världens största biogasanläggningar för flytande biogas utanför Skogn, Trondheim. www.andionglobal.com.

Klimat- och miljöministern besökte petrokemin i Stenungsund

KÄLLA: St-tidningen 21 mars 2023

En skyndsam övergång till fossilfri produktion. Det hoppades klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L) på när hon besökte petrokemin i Stenungsund.

Under tisdagen hade Stenungsund besök av klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L), som tillsammans med landshövdingen Sten Tolgfors besökte bland annat petrokemiföretaget Borealis Polyeten. Med på besöket var också flera tjänstemän från klimat- och näringslivs­departementet. Dagen innan hade delegationen besökt Göteborgs hamn och Volvo.

Besöket i Stenungsund var en del av en rundresa i Västsverige, där syftet var att träffa olika aktörer inom näringslivet och ta del av de problem och hinder som företagen upplever sig ha inför en omställning till en fossilfri produktionsprocess.

Flera stora projekt på gång

– Det handlar om att sätta sig ner med företagen och se hur de kommit igång med omställningen. Stenungsund och petrokemin har olika utmaningar och vi har i dag sett tydliga exempel på hur man kan lösa omställningen till fossilfri process, säger Romina Pourmokhtari (L).

Petrokemin i Stenungsund har flera stora projekt på gång för att på sikt bli mindre beroende av fossila råvaror och bland annat EU investerar stora summor för att driva på utvecklingen i den riktningen.

Förutom rundvandringen på Borealis Polyeten besökte man också Ödsmål, där vd Lars Lind och styrelseordförande Roger Andersen på Adesso Bioproducts presenterade sitt biobränsleföretag. Företaget ska producera miljövänlig eten vid sin nya anläggning i Kläpp.

”Viktig del i svensk framtid”

– Vi ser en stark tillväxt i efterfrågan på biodrivmedel och biobaserade bränslekomponenter, och att möta ministern här på plats var bra. Den gröna omställningen är en viktig del av svensk framtid och jag tycker vi fick sagt det vi ville, säger Lars Lind.

Med under samtalen var även Stina Welming, tillförordnad programchef för Hållbar Kemi i Stenungsund, en samarbetsorganisation som arbetar för att underlätta och driva på omställningen av petrokemiindustrin i Stenungsund.

– Stenungsund står inför en stor viktig omställning. Om de 10 miljarder kronor som behöver investeras för att industrin här ska bli fossilfri måste även elfrågan och överföreningskapaciteten lösas, säger hon.

Efter presentationen av Adesso Bioproducts åkte delegationen vidare till Perstorp i Stripplekärr för ett besök.

Ministerbesök på Adessos nya industrimark för biobaserad eten

Adesso beviljas stöd från Industriklivet

Energimyndigheten stöttar Adesso BioProducts projekt att ta fram grön eten som råvara till kemiindustrin i Stenungsund med 12,5 MSEK. Stödet avser att delvis finansiera en s.k. FEED-studie (front end engineering and design) av en anläggning placerad inom kemiklustret.

Målet är att uppföra en kommersiell anläggning för produktion av biobaserad eten i Stenungsund. Råvaran blir etanol av bränslekvalitet och den färdiga produkten kommer distribueras i det befintliga etennätet och fördelas efter massbalans till kemianläggningarna i området. En studie för att bygga en separat ATJ-enhet (alcohol to jet) planeras också. Redan i slutet av 2025 planeras anläggningen, med en årskapacitet på 50-100kton, vara startklar.

Adesso öppnar ny industrimark i Stenungsund

Adesso har förvärvat en 15 hektar stor tomt inom industriområdet i Stenungsund, ”Site Adesso”. Området är en del av den gamla s.k. Kläpptomten och ligger inom riksintresset för kemisk industri.

Tomten är tänkt att användas för att utveckla Adessos verksamheter inom grön kemi och förnybara drivmedel och bränslen. Närmast kommer studien runt en anläggning för bioeten att slutföras under året. Vi tittar vidare på att anlägga en tankpark och en modern utlastningsstation för bränsledistribution.

Det aktuella industriområdet är markerat med rosa linje på bilden.

Nya möjligheter med tioårig skattebefrielse på biodrivmedel

KÄLLA: pressmeddelande från Svebio 18 februari 2022

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse i tio år hos EU-kommissionen för rena biodrivmedel.

Om ansökan godkänns skapas nya möjligheter att långsiktigt investera i produktion av rena biodrivmedel i Sverige. Något som tidigare varit osäkert, då skatteundantaget förnyats ett år i taget.

– Vi noterar att nya energiministern Khashayar Farmanbar väljer att se möjligheter att utveckla svensk industri och initiera biodrivmedelsproduktion från svensk råvara. En tioårig skattebefrielse ger helt andra förutsättningar för jobb och industriell utveckling i Sverige än den tidigare ettåriga. Det är bra att regeringen tar ansvar både för att priserna på drivmedel ska hållas nere samtidigt som man står fast vid klimatmålen, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Viktigt för klimatarbetet

Rena biodrivmedel är fria från fossil råvara och spelar en viktig roll i Sveriges arbete med att minska koldioxidutsläppen. Exempel på rena biodrivmedel är HVO100 och RME100. Att sköta produktionen av biodrivmedel i Sverige gör oss mer självständiga, vilket är bra både ur ett pris och säkerhetsperspektiv.

Nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse av höginblandade flytande biodrivmedel löper ut den 31 december 2022.

– Det är klokt av regeringen att öppna för en mer långsiktig skattebefrielse. Eftersom alla drivmedel ändå med tiden ska bli förnybara, är det rätt att regeringen ser till att förnybara drivmedel har en fortsatt marknad redan i dag. Inte minst eftersom flera företag bara producerar rena biodrivmedel och riskerar att slås ut om de ska tvingas sälja fossila drivmedel, säger Gustav Melin.

Remissvar rörande promemoria ”Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel”

Diarienummer I2021/03379

Infrastrukturdepartementet                                                                Adesso BioProducts AB

i.remissvar@regeringskansliet.se                                                       Verkmästarvägen 10

i.e.remissvar@regeringskansliet.se                                                    44 32 Stenungsund

 

Stenungsund 2022-02-14

 

Remissvar rörande promemoria ”Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel”

Diarienummer I2021/03379

 

Bakgrund

Adesso BioProducts AB (tidigare Perstorp) tillverkar och marknadsför biodiesel. Vi är Skandinaviens största producent av RME och driver två anläggningar; Stenungsund med 120 000 ton/år kapacitet och Fredrikstad (Norge) med också 120 000 ton/år kapacitet.

Vi tillhandahåller dels volymer för låginblandning till den svenska marknaden där vår produkt sålunda ingår i reduktionspliktsvolymerna, men framför allt försörjer vi den svenska B100-marknaden med betydande volymer av svensktillverkad produkt. Stenungsundsanläggningen är specialiserad för B100-produkten

Vi har i mer än 10 år tillsammans med specialiserade distributörer, svensk kollektivtrafik och godsspeditörer utvecklat en betydande svensk infrastruktur och marknad för fordonsdrift på rent biodrivmedel. Vår omsatta volym ligger i intervallet 70 – 100 000 ton/år

Yttrande

  • Adesso stöder den svenska klimatambitionen och menar att nuvarande ordning med ambitiös reduktionsplikt i kombination en marknad för rena biodrivmedel bör bestå
  • Adesso anser att fortsatt skattenedsättning för höginblandade biodrivmedel är en absolut förutsättning för höginblandnings-marknadens fortsatta existens och därmed ett aktivt svenskt klimatarbete inom transportsektorn
  • Tillåtlighet av hållbara grödor som råvara för höginblandade produkter är en nödvändighet i en situation där efterfrågan globalt på biodrivmedel ökar
  • Biooljor bör hanteras på samma sätt som höginblandat fordonsbränsle

 

Argument

Politiskt bestämda kvoter innebär ett tak för hur mycket biodrivmedel ett land kommer att använda, eftersom biodrivmedel vid samma skattesats är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Med enbart ett kvotsystem finns inget incitament för tillväxt utanför kvoten.

Med en kvot (i Sverige reduktionsplikt) gynnas oljebolag som har sin bas i fossil försäljning. Aktörer som enbart hanterar rena biodrivmedel tvingas bli underleverantörer till och beroende av ett fåtal traditionella oljebolag. En sådan ordning minskar konkurrensen på marknaden, hotar befintliga aktörer inom höginblandat och hämmar nyinvesteringar

Med en höginblandat-marknad fristående från reduktionsplikt finns en fri marknad där drivmedelsanvändare kan gå före och vara fossilfria av egen kraft.  I en reduktionsplikt blir varje volym som används som höginblandat motverkad av lägre inblandning av biokomponent i resterande volym hos leverantören. Användaren av höginblandat kan då inte heller tillgodoräkna sig klimatnyttan.

Den eventuella certifikatshandel som föreslås blir helt dominerad av ett fåtal stora aktörer, och  skulle innebära oacceptabla ekonomiska risker för mindre företag.

Hållbara grödor med låg-ILUC har en klimatnytta på 65 -80 % som GHG-reduktion och är godkända enligt Förnybarhetsdirektivet. Att på något sätt begränsa dessa när det samtidigt råder brist på biodrivmedel innebär enbart att man förlänger användningen av fossila motsvarigheter. Sverige måste med kraft hävda att hållbara grödor är acceptabla råvaror i en åtgärdsportfölj runt transportsektorns klimatpåverkan som är så mycket mer ambitiös än EU:s generella nivå

Sverige borde hävda principen att det oönskade skall beskattas högre än det önskade. Med nuvarande förslag kommer biodrivmedel att beskattas samtidigt som skatten på fossil produkt inom reduktionsplikten sänks (prop 2021/22:84). Detta sänder helt fel signaler och motverkar syftet med klimatarbetet. Idealt skulle den fossila delen bära en hög koldioxidskatt, som inte träffar biokomponenterna.

 

Med vänlig hälsning

Lars Lind

VD, Adesso BioProducts AB

Konferensen Formel Framtid – Ett viktigt steg för en hållbar framtid

Den 17:e januari hölls den digitala konferensen Formel Framtid 2022 – en omställningskonferens med kemiindustrin i Stenungsund.

Konferensen, som var öppen för allmänheten, arrangerades av Hållbar Kemi tillsammans med Stenungsunds kommun. Det pågår redan flera projekt med syfte att ställa om till hållbar/förnybar industri i Stenungsund men för att snabba på utvecklingen behövs åtgärder inom infrastruktur, elförsörjning och tillståndsprocesser. Viktiga framgångsfaktorer som också var konferensens huvudfokus. Deltagarna representerade aktörer på lokal, regional och riksnivå från politik, samhälle, forskning och industri.

Adesso BioProducts deltog genom VD Lars Lind som berättade om företagets satsning på tillverkning av biobaserad eten från etanol. I en första studie inom Klimatledande Processindustri, där Adesso och Inovyn varit drivande, har möjligheter och förutsättningar utvärderats för en sådan anläggning med placering i Stenungsund. Nästa steg är en ansökan till Industriklivet om fortsatt finansiering och målet är byggnation av en anläggning med kapacitet på 50 000 ton/år.

Bildtext: Reportage om satsningarna på förnybart i St-tidningen 2022-01-27

Läs mer om projekten inom Hållbar Kemi: https://kemiforetagenistenungsund.se/

Se hela konferensen Formel Framtid 2022: https://www.formelframtid.se/eftersnack

Reportage om satsningarna på förnybart i St-tidningen 2022-01-27

Miljöinformation om drivmedel

2021-09-29

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska
presenteras med hjälp av en dekal vid bränslepumpen och på
drivmedelsleverantörens webplats.

Miljöinformationen enligt Energimyndighetens besked, baseras på
rapportering enligt Drivmedelslagen och Hållbarhetslagen för år 2020 och
sammanfattas för Adesso BioProducts produkter nedan:

Produktnamn: Verdis Polaris™ Somra/Vintra/Flora

Drivmedelstyp: biodiesel- RME

Klimatpåverkan: 33,27 gCO2ekv/MJ (LCA)

Råvara energi-%: 94,7% Rapsolja, 2,65% Biometanol, 2,65% Metanol

Andel förnybar råvara: 97,35%

Råvarans ursprungsland: Danmark 68%, Frankrike 7,5%, Litauen 6,7%, Checkien 5,4%, Lettland 4,5%, övriga 7,9%

 

 

Klart med fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Publicerad 03 september 2021

EU-kommissionen meddelar i dag att man har godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel. Därmed kan bränslen som exempelvis E85 och biodiesel förbli skattefria i Sverige även nästa år.

EU-kommissionens beslut om skatteundantaget är giltigt i ett år. Att godkännandet bara gäller under ett år beror bland annat på att kommissionen anser att biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och att ett skatteundantag som stäcker sig över en längre tid kan vara oförenligt med reglerna för den inre marknaden i unionen.

Beslutet bidrar till utvecklingen mot mer hållbara transporter och att göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen. Flera EU-regelverk, till exempel statsstödsriktlinjerna för energi- och miljöskydd samt energiskattedirektivet, är under revidering. Regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att hållbara biodrivmedel ska kunna fortsätta gynnas framför fossila drivmedel och att regelverket ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

 

Ostindiefararen Götheborg använder biodrivmedel för att minska miljöpåverkan

Pressmeddelande från Götheborg of Sweden 2021-08-25

Under seglingen till Stockholm och tillbaka till Göteborg använder Ostindiefararen Götheborg biodrivmedlet RME istället för marin diesel i hälften av sina bränsletankar. Beslutet är en del i ett stort hållbarhetsarbete med att minimera skeppets miljöpåverkan och lyfta fram lösningar för en hållbarare värld.

Även om Ostindiefararen Götheborg seglar så mycket som möjligt, behöver skeppet generatorer för att driva alla system ombord samt motorer för att driva fartyget i de situationer då skeppet inte kan segla eller gå enbart för segel.

-Som en del i vårt arbete att minimera vår miljöpåverkan gör vi nu ett test med biodiesel upp till Stockholm. Vi vill visa att det fungerar och att det finns stora miljövinster att göra genom att byta till förnybart bränsle. Den största utmaningen som vi har för att minska den globala uppvärmningen är att minska CO2-utsläppen, och det här är ett konkret sätt att göra det på. Hållbarhet är ett stort fokus för vår planerade resa till Asien nästa år och en hjärtefråga för oss, säger Peter Alexandersson, vd på SOIC Ship Management.

Ostindiefararens motorer är från början av 2000-talet och det har varit en ambition att hitta ett förnybart bränsle med så liten klimatpåverkan som möjligt, utan att behöva byta ut motorerna. Under resan till och från Stockholm görs nu därför ett test med RME-bränslet Verdis Polaris Marina från Adesso Bioproducts.

-Marinsegmentet är en marknad där det fortfarande finns otroligt mycket att göra i omställningen till att använda bränslen med mindre klimatpåverkan. Vi menar att flytande biodrivmedel är vägen framåt under lång tid, innan övergången till elektrifiering blir verklighet, då de har en stor och omedelbar positiv påverkan på utsläppsnivåerna. Vi är mycket glada över att Ostindiefararen har valt vår produkt som en del av sitt hållbarhetsarbete och vi ser dem som en stark symbol för en växande insikt att även marinsektorn måste arbeta med sitt klimatavtryck säger Lars Lind, vd på Adesso Bioproducts.

Ett genomsnittsdygn vid segling förbrukar skeppet ungefär 1,6 kubikmeter bränsle. Eftersom bränslet nu testas finns det av säkerhetsskäl även konventionell marin diesel i häften av bränsletankarna ombord.

– Götheborg har fattat ett modigt beslut som visar på direkt handling för att minska sin klimatpåverkan. Vid full gång på biodrivmedel i alla tankar innebär det att skeppet kan minska utsläppen med drygt 60 % jämfört med om man hade tankat konventionell marin diesel. Den internationella sjöfarten utgör idag ca 2 % av de globala klimatutsläppen. Bara genom att efterfråga alternativ under den kommande Asienresan ger skeppet ett tydligt budskap att det finns ett behov av hållbara drivmedel till sjöss, säger Victor Norberg på 2050 Consulting, hållbarhetsrådgivare åt Götheborg.

Ostindiefararen Götheborg

Götheborg är världens största seglande träskepp och en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. Under 2022 kommer ostindiefararen Götheborg att segla till Asien. Målet för resan till Asien är att stärka svensk-asiatiska handelsrelationer, samt lyfta fram behovet av innovativa lösningar för en hållbarare värld. Ostindiefararen Götheborg drivs av SOIC Ship Management, som i sin tur ägs av Greencarrier AB.

Adesso Bioproducts

Adesso BioProducts ingår i Adessogruppen, som är ett västsvenskt entreprenörsföretag. Deras arv kommer ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av lösningar inom kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung. Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden. De erbjuder biodrivmedel som helt ersätter eller blandas in i fossila drivmedel för dieselfordon samt eldningsolja för uppvärmning. Adesso Bioproducts har lång erfarenhet av biodrivmedel för vägtransport och vill gärna utvecklas inom marinsegmentet.

Kontakt och mer information:

Anna Creutz, Pressansvarig SOIC Ship Management

Tfn: 0703-08 10 77

E-post: anna.creutz@soic.se

Mer information: www.gotheborg.se

 

Pernilla Blackenfelt, Produktchef Adesso Bioproducts

Tfn: 0707-75 16 32

E-post: pernilla.blackenfelt@adessobioproducts.se
Mer information: http://www.adessobioproducts.se/